Fysioterapi

Fysioterapeuter jobber med kropp og bevegelse for å fremme god helse. En fysioterapeut forebygger og behandler skader og sykdommer som gir smerter og/eller nedsatt funksjon i muskel- og skjelettsystemet. Behandling er basert på undersøkelse og vurdering av pasientens problem og hva pasienten selv ønsker hjelp til. Målet er at pasienten kan utvikle, gjenvinne eller holde ved like funksjonsevnen, utnytte egne ressurser og bidra aktivt i å bedre egen helse. For å få til dette er det viktig at pasienten og fysioterapeuten utvikler et trygt og tillitsfullt forhold. 

Fysioterapeuter behandler enkeltpersoner i alle aldre, men kan også jobbe helsefremmende og forebyggende mot enkeltpersoner, grupper og på samfunnsnivå. Fysioterapeuter samarbeider ofte med annet helsepersonell. 

 «Fysioterapeut» er en beskyttet tittel som krever autorisasjon fra Helsedirektoratet. For å få autorisasjon må man etter endt utdanning gjennomføre ettårig, lønnet turnustjeneste. 

Randi C. Johansen, fysioterapeut. 

 • Utdannet fysioterapeut ved Høgskolen i Oslo, 1996
 • Kompetanse og erfaring innen svangerskaps- / fødselsrelaterte plager, rehabilitering, bedriftshelsetjeneste, øvrige muskel-/skjelettplager.
 • Videreutdanning i fysioterapi for barn og unge (Oslo Met, 2006)
 • Spesialkompetanse i lymfødembehandling (Skandinavisk forum for lymfologi, 2011)
 • Utdannet Aktiv instruktør, https://aktivmotkreft.no/
 • Sertifisert for tilpasning av Supersole innleggsåler.
 • Spesialist i allmenn fysioterapi
 • Videreutdanning i Norsk Psykomotorisk fysioterapi (Oslo Met, 2019-2021).
 • Master i psykisk helsearbeid (Høgskolen i Innlandet, 2022-23

Randi jobber både med pasienter individuelt og i grupper. Gruppetilbud per i dag;

 • Treningsgruppe for pasienter som har eller har gjennomgått kreft og kreftbehandling.
 • Psykomotoriske bevegelsesgrupper.

Nyttige linker:

Hva er psykomotorisk fysioterapi? https://youtu.be/QP53IfuxnC4

Hva er lymfødem? https://www.nllf.no/  Erik S. Molenaar, fysioterapeut 

 • Grunnfag idrett (Høgskolen i Telemark, 1998) 
 • Utdannet fysioterapeut ved Hanzehoogeschool, Groningen, Nederland, 2003 
 • Fulgt kursrekken OMI (orthopaedic Medicine International) 
 • Utdannet Aktiv A instruktør 
 • Grunnkurs Idrettsmedisin 
 • Sertifisert for tilpasning av Supersole innleggsåler 
 • Jevnlig deltakelse i kurs og konferanser innen MSK 
 • Utdannet diagnostisk ultralydskanning muskel og skjelett 
 • Div kurs og konferanser innen ultralyddiagnostikk og injeksjonsbehandling  
 • Gjennomført utdanning «musculoskeletal medicine», the society of musculoskeletal medicine, 60 credit master level – Queen Margaret University