Ultralydundersøkelse og injeksjonsbehandling

Ultralydundersøkelse

Fysio/Manuellterapeut Joachim Sørensen og Fysioterapeut Erik S. Molenaar gjør ultralydundersøkelser av muskel og skjelettsystemet ved Fjordbyen Aktiv. Hos oss benyttes dette som et supplement til den kliniske undersøkelsen. Ultralydundersøkelsen kan bidra til å bekrefte eller avkrefte funn fra den kliniske undersøkelsen og mistenkt diagnose. I noen tilfeller kan man se fremgang i et behandlingsforløp.

Ultralyd benyttes hovedsakelig for å undersøke muskulatur, sener, leddbånd, bindevev og slimposer, men man kan også få et visst inntrykk av enkelte skader eller sykdomsprosesser i ledd.

Fordelene med ultralydundersøkelse er at det ikke har noen kjente skadevirkninger (stråling etc.), er en rask og billig undersøkelse sammenlignet med eksempelvis MR, undersøkelsen har høy oppløsning/ nøyaktighet på overfladiske strukturer som sener og slimposer, det er lett å sammenligne med motsatt side og man kan undersøke dynamisk/ under bevegelse.

Ulempene ved ultralydundersøkelsen er at man ikke kan se gjennom ben og derfor ikke får en full oversikt over ledd og en del dypereliggende strukturer. I tillegg er undersøkelsen i stor grad er avhengig av ekspertisen til den som utfører og tolker funnene, selv om dette også gjelder andre billeddiagnostiske undersøkelser. Vi mener det er en styrke at vi alltid legger til grunn en grundig klinisk undersøkelse for å bedre  kunne forstå hvilke bildefunn som er av betydning for pasientens plager.

På generelt grunnlag gjør vi ikke utreding av kuler/klumper/ tumorer. I tilfeller hvor vi gjør slike bifunn i undersøkelsen, henviser vi direkte til legespesialist.

Ultralydveiledet injeksjonsbehandling

Injeksjonsbehandling kan være hensiktsmessig ved enkelte problemstillinger. Eksempler på dette er kortisoninjeksjoner ved frozen shoulder i smertefasen samt bursitt/ slimposebetennelse hvor pasienten har mye hvile og nattsmerter og annen behandling ikke har gitt tilstrekkelig smertelindring. Ved mer langvarige tilstander som kneleddsartrose kan injeksjonsbehandling med hyaluronsyre eventuelt i etterkant av en kortisoninjeksjon være en alternativ behandlingsmetode dersom konservative tiltak ikke har gitt tilfredsstillende resultat og operasjon ikke er aktuelt eller ønskes utsatt.  

En grundig klinisk undersøkelse, symptombilde og forløp, samt tidligere behandlinger og ultralyddiagnostikk legges til grunn for valg av behandling. Vi anser injeksjonsbehandlingen som tilleggsbehandling og ser at det er svært sjelden man kommer i mål med et behandlingsforløp uten våre hovedverktøy som er råd/ veiledning, tilpasset opptrening eventuelt kombinert med annen fysikalsk behandling.

Vi gjør alle injeksjoner ultralydveiledet. Forskning tilsier at dette gir økt treffsikkerhet, kan redusere smerter under injeksjon, samt redusere behovet for oppfølgende injeksjoner og således redusere medikamentbruk.

For å sikre våre pasienter best mulig behandling, etterstreber vi til enhver tid å holde oss oppdatert innen forskning, metoder og teknikker.

For at vi skal kunne utføre injeksjoner er det et krav at medisinsk ansvarlig lege har gitt samtykke til og godkjent behandlingen samt skrevet ut resept på aktuelle medikamenter til pasienten. Som standard sendes elektronisk epikrise/ forespørsel til aktuell lege med undersøkelsesfunn, vurdering og anbefalt behandlingsplan før eventuell injeksjon. Vi har tett samarbeid med legene på Fjordbyen samt utvalgte leger i omegn som kjenner våre behandlingsmetoder og kvalifikasjoner.

Vedlagt link til lovverk og retningslinjer:

https://ultralydtrondelag.no/fagstoff/lovverk-og-retningslinjer